Replik til EU’s fat-cat-funktionær må lade livet

Nedenstående indlæg er en replik til en kronik af Venstres Europa-Parlaments-medlem, Morten Løkkegaard, publiceret i Berlingske Tidende d. 30.07.18. Titel: EUs fat-cat-funktionær må lade livet (sic!)

https://www.b.dk/kronikker/eus-fat-cat-funktionaer-ma-lade-livet

Da den var fuld af fejl, mangler og forkerte oplysninger, skrev jeg nedenstående replik, som Berlingske afviste, men Kronikken blev fjernet fra forsiden samt den åbne liste over kronikker. Den kunne dog stadig findes ved søgning på navn. Skrev derfor til Berlingskes debatredaktion, at denne handling viste, at Berlingske nu havde indset, at kronikken ikke levede op til Berlingskes kvalitetskrav, samt at det ville have været ærligere at publicere min replik. Den eneste reaktion var, at kronikken kom tilbage på den åbne liste.

Når jeg støder på danske tekster, hvor forfatteren har følt sig foranlediget til at bruge engelske udtryk, ringer mine alarmklokker altid. Enten er det en konsulent eller en politiker, som har brug for en krykstok til et vakkelvornt budskab. Således også, da jeg så overskriften på hr. Morten Løkkegaards kronik, “EU’s fat-cat-funktionær må lade livet”. Hr. ML’s hensigt med at bruge udtrykket er uden tvivl at så had til EU-systemet, for udtrykket vil også af ikke-engelskkyndige blive opfattet negativt. Den korrekte definition er en rig og / eller magtfuld person eller politiker, som lukrerer på andres arbejde. Mon det er det hr. ML mener? Nu bruger hr. ML udtrykkelig ordet funktionær, så det er ikke Kommissionens kommisærer, han retter skytset imod, da de er politisk udpegede, dette selv om han også nævner EU-Kommissionen i sin helhed. Det er sandt, at EU’s ansatte og tjenestemænd får gode lønninger, men rige kan man ikke kalde dem, og særlig magtfulde er de heller ikke. Måske ekstrapolerer hr. ML fra sin egen person, idet politikere, dvs. Kommissærer og Europa-Parlamentsmedlemmer både får god løn og en række andre fordele som f.eks. de berømte blyantspenge, hvor hans “funktionærer” må nøjes med deres løn. Selv om visse populister påstår det modsatte, er det ikke sandt. Det er i øvrigt også de politisk valgte eller udpegede, som træffer alle beslutninger, ikke de ansatte.

Hr. ML peger imidlertid på to problemer, et reelt og et påstået.

Det reelle problem er, at Danmark ikke opfylder sin ansættelseskvote ved EU. Det problem har to årsager, som hr. ML enten kender eller burde kende, som det hedder på jurasprog. Den ene er, at det danske uddannelsessystem er katastrofalt ringe, og at politikernes forsøg på at rette op på miseren er total forfejlede. Den seneste folkeskolereform har betydet, at Folkeskolens niveau er blevet yderligere sænket. Det kan Gymnasiet og Universitetet umuligt nå at kompensere for. Derfor er der kun ganske få danskere, der kan bestå optagelsesprøven. Den kræver nemlig både intelligens, sprogkundskaber og anden viden. Den anden grund er, at det økonomisk ikke er særlig attraktivt for danskere at blive ansat ved EU. Den gode løn kan ikke kompensere for en ægtefælle, som ikke kan finde arbejde i et land, hvor sproget måske først skal læres. Rent bortset fra det pekuniære er ægtefællen måske ikke til sinds at opgive sin egen karriere. For så vidt angår løn og pension har danske politikere på grund af ren og uforfalsket misundelse bidraget aktivt til at sænke EU-medarbejderes løn (lavere begyndelsesløn) og danske ansattes pensioner med ca. 30%, hvis de vender tilbage til Danmark. Tidligere var løn og pension indekseret efter opholdslandets prisniveau. Bruxelles havde indeks 100. Danmark over 130. De nye medelemsstater ligger langt under 100 sammen med lande som Portugal og Grækenland. Denne meget retfærdige indeksering fik Danmark i forening med lande under indeks 100 ændret, så alle får indeks 100. Derfor vil medarbejdere fra under indeks 100-lande kunne leve som grever, når de går på pension, medens danske EU-pensionister vil skulle hutle sig igennem. Man kan kun ønske danske politikere til lykke med det gode arbejde!

Et yderligere økonomisk problem er bolig før, under og efter ansættelsen. Det er lidt af et hasardspil.

Det af hr. ML og andre politikere påståede problem, er, at “EU-funktionærer” ikke skulle forstå Danmarks situation. Det, han sandsynligvis henviser til, er nok, at det danske skattebaserede velfærdssystem er skruet anderledes sammen end de fleste andre medlemsstaters sygekasseprincip. Det er selvfølgelig kendt af EU-ansatte, men de kan ikke bruge det til noget. De er nødt til at henholde sig til traktaterne og andre lovtekster. Når Danmark ikke har fået indført en bemærkning om f.eks. optjeningsperiode, som er en automatisk følge af sygekassesystemet, må de ansatte henholde sig til lovenes ord og traktatens forbud mod diskrimination. Dertil kommer, at det er groft hykleri af Danmark at få afskaffet indekseringssystemet for EU-lønninger og derefter kræve det anvendt på velfærdsydelser til EU-arbejderes familier i et andet EU-land. Da danske politikere fik afskaffet systemet skød de sig i den ene fod, og da de krævede det anvendt på velfærdsydelser, skød de sig i den anden. Derfor hermed et dobbelt til lykke med det gode arbejde!

For så vidt angår hr. ML’s forslag til løsning af det reelle problem, som indlysende bliver større, hvis de nævnte spareforslag nyder fremme, og de ansattes situation igen forringes, har han naturligvis ret i, at det ikke vil øge danskeres lyst til en EU-karriere. Dette så meget desto mindre, som det system allerede blev brugt efter de seneste ti landes tiltrædelse. Arbejdstiden blev sat op med 2,5 timer om ugen, de ansatte fik som industriarbejdere i 1800-tallet ind- og udtjekure ved kontordøren (100% mistillid til højt uddannede og dedikerede specialister!), og arbejdsstyrken i f.eks. oversættelsesafdelingerne blev halveret. Det betyder så, at færre tekster bliver oversat til f.eks. dansk, samt at de bliver ringere pga. manglede terminologiarbejde. En klar forringelse af f.eks. Danmarks stilling i EU.

Hr. ML ønsker også, at det rigide forfremmelsessystem, hvor man kun kunne forfremmes et trin ad gangen og efter gode bedømmelser, afskaffet. Det kan desværre ikke lade sig gøre, idet det allerede er afskaffet for ca. 10 år siden, i hvert fald i Ministerrådet. Hvis man besidder de nødvendige kvalifikationer, kan man efter ændringen springe over flere trin og lige ind i en ledende stilling.

At en dansk embedsmand ikke umiddelbart kan blive ansat på det samme niveau i Kommissionen, er kun retfærdigt. Det er og skal være vanskeligt at bestå optagelsesprøven, hvor de beståede i øvrigt bliver ansat efter resultatet indtil listen er tom, ikke efter nationalitet. Det, hr. ML foreslår, er i virkeligheden politiske ansættelser. Det system findes allerede for de allerhøjeste poster som f.eks. generalsekretærer ol., og det er ikke nogen ensidig succes. Hr. ML’s forslag ville korrumpere systemet. Det indser han sikkert, eller burde han indse.

Hvis hr. ML ønsker at afskaffe akademikeransattes tjenestemandsstatus, hvilket vist nok antydes, vil det på grund af den ringere jobsikkerhed yderligere forringe danskeres lyst til at tage det store spring, det er at blive EU-ansat.

Hr. ML påstår, at det danske offentlige system er en succes. Det er som minimum en sandhed med modifikationer. Det som danskerne oplever er snarere katastrofe efter katastrofe (der ville ikke være plads til at nævne blot de mest kendte). Venstre er nok værste anstifter af disse katastrofer. I det danske system spildes ca. 20% af arbejdstiden på at dokumentere indsatsen, og det på IT-systemer, som ikke virker. En lærer må ikke skifte en sikring i et apparat på skolen, men skal sende en anmodning til Forvaltningen, hvor en dyr DJØF’er så et par dage senere giver tilladelse til, at skolebetjenten må foretage det nødvendige. EU-systemet ville gå i total koma, hvis det danske system blev indført. Det er faktisk temmelig slankt allerede, så en 20%-forringelse ville blive fatal.

Man må konkludere, at hr. ML har lært meget lidt af sit ophold i EU og intet af sit partis groteske ødelæggelse af vort højt besungne effektive og ukorrupte samt desværre nu forgangne offentlige system. Er der tale om ideologisk blindhed eller tunnelsyn?

For en ordens skyld: Er ikke selv blevet ramt af indekseringskatastrofen.

Anbefalet2 anbefalingerUdgivet i Ukategoriseret

Related posts

One Thought to “Replik til EU’s fat-cat-funktionær må lade livet”

  1. Men skriver du så for en ven? Sagen er meget specifik, selvom jeg kan læse og forstå din frustration over ML om muligt mangelende indsigt. (Har ikke abonnoment hos Berlingske og beskæftiger mig ikke dagligt med ansættelsesforhold i EU’s hovedsæde.)

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.